Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Webshop Nicky Bellini

Toepassingsgebied:

De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Nicky Bellini

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Nicky Bellini via de omschreven procedure, accepteert de klant de voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk met Nicky Bellini zijn overeengekomen. Nicky Bellini heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Nicky Bellini website te wijzigen.

Prijzen en betaling:

De prijzen zijn in euro, vrijgesteld van BTW maar exclusief verzendkosten. Indien u het volledige verschuldigde bedrag (dus inclusief de verzendingskosten) niet binnen de 5 werkdagen op onze rekening (Rekeningnr. IBAN: BE57 0018 1574 6535 – BIC: GEBABEBB) stort, behoudt Nicky Bellini zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Overeenkomsten en aanbiedingen:

Een overeenkomst komt tot stand na plaatsing van een order via de webwinkel en de betaling ervan via overschrijving. We sturen de klant een bestellingsbevestiging. Deze bevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres en het adres waar het product naar toe gestuurd wordt; het ordernummer van de overeenkomst en gegevens van Nicky Bellini, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen, wordt het aankoopbedrag (dit is exclusief de verzendingskosten) terugbetaald, wettelijk binnen de 30 dagen, in de praktijk, behalve bij onvoorzien omstandigheden, veel sneller. Het spreekt voor zich dat de artikelen in de oorspronkelijke verpakking zitten, alle labels nog bevatten, niet gebruikt zijn en nog in originele staat zijn.

Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Nicky Bellini gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Nicky Bellini

Alle aanbiedingen van Nicky Bellini zijn vrijblijvend en Nicky Bellini behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

De administratie van Nicky Bellini geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Nicky Bellini verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Nicky Bellini verrichte leveringen. Nicky Bellini erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Levering, levertijden en verzending:

Juwelen (tot 350 gr in bubbelenveloppe), anders pakketpost (zie verzending grimemateriaal).
Verzendkosten voor België: 3€

Grimemateriaal worden enkel via pakket verstuurd
Verzendkosten voor België: 6,5€, vanaf 150€ bestelwaarde gratis verzending
Verzendkosten voor Nederland : 10 €
Verzendkosten andere landen : op aanvraag

Nicky Bellini levert zo snel als mogelijk. Indien de producten op stock zijn, bedraagt de levertijd 3-5 werkdagen. De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant. Indien de producten niet in stock zijn, zal Nicky Bellini de koper, zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe levertijd.

De door Nicky Bellini opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. De ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

Artikelen worden slechts verzonden als de betaling is ontvangen. Nicky Bellini is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door verzending. Indien u dit wenst, kan u de goederen komen afhalen. Dit kan slechts na afspraak.

Facturatie:
De betaling kan cash gebeuren op de dag zelf, of via overschrijving op rekeningnummer BE5700 1815  7465 35.  Het bedrag dient binnen de 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

Elke facturatieklacht dient verstuurd te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum.  Bij het niet tijdig betalen van de factuur, zal een eerste herinnering gestuurd worden, waarna de klant 7 werkdagen de tijd heeft om over te gaan tot betaling van de factuur.  Indien een tweede herinnering gestuurd dient te worden, zal een administratieve kost van 8,50 € aangerekend worden. Wanneer opnieuw geen gevolg wordt gegeven aan de betaling, zal erover gegaan worden tot aanmaning, deze kosten worden ook doorgerekend aan de klant samen met de administratiekosten. Indien opnieuw geen gevolg zal er overgegaan worden naar een incassokantoor (kosten voor de klant).

 

Herroepingsrecht:

Volgens de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming) van 6 april 2010, heeft u recht op herroeping van de bestelling: U kunt uw bestelling (of een deel ervan) binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de producten terugsturen. Het is belangrijk dat je ons schriftelijk (Nicky Bellini, Koolstraat 32, 9290 Berlare) of per mail (Nicky.bellini@outlook.com) verwittigt wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. De verzendingskosten van het al dan niet gedeeltelijk terugzenden van uw bestelling vallen ten laste van u, als koper.

Het in te vullen document van herroeping vind u terug op de contact pagina van website.

 

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden:

Nicky Bellini is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Klachten:

Nicky Bellini staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de specificaties die opgenomen zijn in de webwinkel bij overeenkomst. Kleurverschillen kunnen voorkomen en de koper accepteert dit.

U kunt uw bestelling (of een deel ervan) binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de producten terugsturen. Het is belangrijk dat je ons schriftelijk (Bellini, Kamershoek 70, 9240 Zele) of per mail (Nicky.bellini@outlook.com) verwittigt wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. De verzendingskosten van het al dan niet gedeeltelijk terugzenden van uw bestelling vallen ten laste van u, als koper.

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen, wordt het aankoopbedrag (dit is exclusief de verzendingskosten) terugbetaald, wettelijk binnen de 14 dagen, in de praktijk, behalve bij onvoorziene omstandigheden veel sneller. Het spreekt voor zich dat de artikelen in de oorspronkelijke verpakking zitten, alle labels nog bevatten, niet gebruikt en nog in originele staat zijn.

Kortingscodes:

De door Nicky Bellini uitgegeven kortingscodes zijn maximaal een maand geldig, of tot de datum vermeld via de communicatie van de kortingscode.  Dit geldt niet voor cadeaubonnen.  Cadeaubonnen zijn geldig tot besteding van het bedrag.

Communicatie:

Nicky Bellini is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Nicky Bellini, dan wel tussen Nicky Bellini en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Nicky Bellini

Toepasselijk recht en geschillenregeling:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nicky Bellini is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Nicky Bellini  (kindergrime, glittertattoos, gekke kapsels)

Evenement:
De klant dient volgende dingen te voorzien :
        -  1 tafel en 2 stoelen per grimeur
          - Parkeergelegenheid dicht bij de stand
          - Een watertoevoer in de buurt
          - Drinken voor de grimeurs
          - In geval van slechte weersomstandigheden, een overdekte stand

 

Op aanvraag is er de mogelijkheid dat Nicky Bellini zelf voorziet in een eigen tafel en stoelen. Dit wordt dan in de prijs verrekend.  Nicky Bellini zorgt zelf voor alle schminkmaterialen.

Het is mogelijk ons ter plaatse te vragen langer te werken, in dit geval wordt de gewone uurprijs verder aangerekend.
Nicky Bellini kan niet aanzien worden als een kinderopvancentrum, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de wachtende kinderen.
Annulatie van een opdracht is mogelijk tot 2 weken (14 dagen) voor de opdracht.
Bij een laattijdige annulatie <14 dagen, zal NIcky Bellini 15 % doorfacturen (met een miniumfacturatie van 50,00€)
Bij een laattijdige annulatie <7 dagen, zal Nicky Bellini 25% doorfacturen (met een miniumfacturatie van 50,00€).
Nicky Bellini kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het aantal kinderen dat op uw evenement aanwezig is. De geboekte uren blijven gelden, zelfs indien de opkomst niet naar wens is.

Facturatie:
De betaling kan cash gebeuren op de dag zelf, of via overschrijving op rekeningnummer BE5700 1815  7465 35.  Het bedrag dient binnen de 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden.

Elke facturatieklacht dient verstuurd te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum.  Bij het niet tijdig betalen van de factuur, zal een eerste herinnering gestuurd worden, waarna de klant 7 werkdagen de tijd heeft om over te gaan tot betaling van de factuur.  Indien een tweede herinnering gestuurd dient te worden, zal een administratieve kost van 8,50 € aangerekend worden. Bij elke herinnering die hierop volgt, zal de administratieve kost verhoogd worden met 8,,50 €, waarna er overgegaan zal worden naar een incassokantoor.

Aansprakelijkheid bij ongeval:
Nicky Bellini kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen tijdens een opdracht.
Alle producten zijn volgens de Europese wetgeving goedgekeurd, en streng gecontroleerd.
Indien er toch een allergische reactie volgt, kan Nicky Bellini hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.


Nicky Bellini behoudt het recht om opdrachten te weigeren om ethische, morele en persoonlijke redenen. 
Bij ziekte zal Nicky Bellini, indien in de mogelijkheid, meezoeken naar vervanging. De opdrachtgever kan hiervoor geen schadevergoeding vragen.

 

Nicky Bellini
Nicky De Man
Kamershoek 70
B - 9240 Zele

GSM : +32 476/55 90 28
BTW nr: BE 0676.996.355
Rekeningnr. IBAN: BE57 0018 1574 6535 – BIC: GEBABEBB

Kleine onderneming niet gehouden tot het indienen van BTW-aangifte, overeenkomstig artikel 53, 3° van het BTW-wetboek en artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992.